Pro zájemce o stacionář

FB IMAGE

 

- jednání se zájemcem o poskytovanou službu a jeho přijetí či případné odmítnutí je v kompetenci sociální pracovnice a ředitelky

- zájemce o službu má možnost absolvovat vstupní rozhovor, kde je seznámen se základními informacemi o podmínkách poskytování služby

- zájemce má možnost osobně se seznámit s prostředím a chodem denního stacionáře a s úrovní poskytované péče

- podmínky přijetí: 

 • dítě ve věku 1-15 let
 • poskytujeme sociální službu o kterou osoba žádá
 • žadateli nebyla z naší strany v době kratší než 6 měsíců před aktuální žádostí vypovězena smlouva o poskytování téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy
 • podání Žádosti o poskytování soc. služby (viz. horní lišta - Ke stažení)
 • podání Bodového hodnocení stanovených kritérií; kritéria jsou chápány jako předpoklady, jejichž naplnění je nezbytné pro určení míry potřebnosti přijetí žadatele o poskytnutí sociální služby; vyšší součet bodů znamená naléhavější potřebu využívat námi poskytovanou službu (viz. horní lišta - Ke stažení)
 • volná kapacita stacionáře

- v případě rovnosti bodů rozhoduje o přijetí k adaptaci ředitelka organizace, přičemž jsou zohledňovány doplňující informace, jakožto další ukazatele potřebnosti umístění, takovým ukazatelem může být např.:

 • sdělení vzdělávací instituce v místě bydliště, že není schopna dítěti pro jeho specifické potřeby poskytnou adekvátní péči a vzdělání,
 • žadatel s kombinovaným postižením,
 • žadatel vyžadující na základě potvrzení odborného subjektu pravidelnou intenzivní péči

- žadatel před přijetím může projít adaptací = doba poskytnuta k pozvolnému zvykání

- před uzavřením Smlouvy o poskytování sociální služby (dále už jen "Smlouva") je vyjednávána její individuální podoba; žadatel je podrobně seznámen s podmínkami pro poskytování služby a jejím průběhem (neboli důležitými dokumenty v platném znění)

- žadatel nejpozději při podpisu Smlouvy doručí:

 • osobní dotazník
 • potvrzení bezinfekčnosti v rodině a blízkém okolí
 • zmocnění osob vyzvedávat dítě

- přijetí do denního stacionáře je stvrzeno podpisy obou stran na Smlouvě a jejich přílohách, Smlouva je vyhotovena ve dvou originálech; uživatel může kdykoli Smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu, posyktovatel jen z důvodů uvedených ve Smlouvě

- odmítnutí žadatele o službu se řídí stanovenými pravidly; odmítnutému žadateli o službu je poskytnuto základní poradenství o možnosti řešení situace

- neuspokojení žadatelé o službu z důvodu naplněnosti kapacity zařízení jsou zařazeni do Evidence žadatelů o službu; o uvolněném místu je žadatel informován, poté se domlouvá termín nástupu k adaptaci; zařazení do Evidence žadatele nezavazuje k následnému uzavření Smlouvy, žadatel může v závěru jednání nabídnuté volné místo bez udání důvodu odmítnout

- poskytování podpory a péče je individuálně plánováno na základě mapování potřeb a očekávání ze strany uživatele; proces předpokládá vzájemnou spolupráci uživatele a poskytovatele

Copyright © 2024 Dětská rehabilitace Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WEBAP | Webové a grafické studio