Historie

FB IMAGE

1961

Stavba budovy jeslí na ulici Hluboká byla dokončena v roce 1961. Prostor byl připraven pro 55 dětí a později byl upraven na 60 míst. Kapacita byla v té době nedostačující, proto byly v roce 1979 zřízeny další jesle na ulici Zahradní s kapacitou 20 míst, které byly v provozu až do roku 1987.

1989

K výrazné změně v provozu zařízení došlo po roce 1989. MUDr. Korduliak, primář rehabilitačního oddělení při poliklinice Hlučín, usiloval o zřízení dětské rehabilitace s denním stacionářem, kde by bylo možno umístit děti s těžkými poruchami hybnosti a zajistit jim řádnou péči. Péče o tyto děti nebyla do té doby v naší oblasti podchycena. Budova jeslí, jejímž majitelem byl MÚ v Hlučíně, měla k realizaci záměru – péče o handicapované děti od novorozeneckého věku až do dovršení 6-7 let - ideální podmínky.

1990

Díky pochopení představenstva MÚ v Hlučíně, angažovanosti MUDr. Korduliaka, MUDr. Dočkalové a vedoucí zařízení paní Anny Matuškové bylo v prosinci 1990 oddělení dětské rehabilitace uvedeno do provozu.

1992

Od 1.1.1992 se Jesle s oddělením dětské rehabilitace stávají samostatnou příspěvkovou organizací. Zřizovatelem je MÚ Hlučín. Celková kapacita obou zařízení je 32-35 dětí podle stupně postižení.

1994

Od 1.1.1994 jsou Jesle a Dětská rehabilitace rozděleny na dvě samostatné příspěvkové organizace.

1996

Vedoucí zařízení paní Anna Matušková odchází v únoru do starobního důchodu a novou vedoucí je jmenována paní Hildegarda Osmancziková. Kapacita jeslí se snižuje z 25 míst na 10 míst. 

1997

Zájem o pobyt dětí v Jeslích klesá. V roce 1997 navštěvuje Jesle pouze 6 dětí. Provoz zařízení je nerentabilní, proto Městské zastupitelstvo rozhodlo k 31.12.1997 Jesle uzavřít. Dětská rehabilitace s denním stacionářem zůstává zachována. 

1998

Dětská rehabilitace využívá suterén a 1 NP budovy. Kapacita denního stacionáře je využívána 13 handicapovanými dětmi z Hlučína, Kozmic, Ludgeřovic, Dolního Benešova, a Darkovic. Ambulanci navštěvuje 57 dětských pacientů. Od srpna 1998 se nájemcem 2 NP stává MUDr. Pekařová.

2000

Ambulanci již využívá 130 dětských pacientů. Na denní pobyt dochází 10 dětí. V květnu uvolnila MUDr. Pekařová nebytové prostory 2NP.

2001

Rada města Hlučína schválila od 1.6.2001 rozšířit poskytované služby Dětskou rehabilitací o zdravotně výchovnou péči zdravým dětem z Hlučína ve věku 1-4 let, za poplatek.

2002

Od srpna 2002 se novým nájemcem 2 NP budovy stává MUDr. Pavel Horkel, který v prostorách provozuje onkologickou ambulanci.

2005

Dne 15. 4. 2005 je Dětská rehabilitace na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje zaregistrována jako NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ.

2007

V květnu odchází paní Hildegarda Osmancziková do starobního důchodu a novou ředitelkou organizace je jmenována paní Mgr. Radmila Lőwová. Dne 28.6.2007 je denní stacionář Dětské rehabilitace zaregistrován jako POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje.

2009

Denní stacionář navštěvuje 15 handicapovaných dětí z Hlučína, Darkoviček, Bobrovníků, Dolního Benešova a Píště. Tělocvična léčebné rehabilitace prošla rekonstrukcí. Byla zakoupena nová hydromasážní vana, rehabilitační chodník a jiné posilovací přístroje. Pro potřeby dětí byla vybudována terapeutická místnost=snoezelen. Péče o děti byla obohacena o logopedii.

2013

Od jara letošního roku je klientům Dětské rehabilitace a veřejnosti v areálu zahrady zpřístupněno dětské hřiště, které vznikllo z přiznané finanční dotace  Regionálního operačního programu Moravskoslezko a bylo dofinancováno z rozpočtu města Hlučína.

2014

V letošním roce se uskutečnilo zateplení budovy Dětské rehabilitace -  zateplení obvodových stěn, rovných střech, podkroví a výměna výplní. Projekt byl spolufinancován Evropskou Unií, a to Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí. Celkové uznatelné náklady činily 1.709.174,- Kč, příspěvek města Hlučín byl ve výši 10% těchto nákladů.

2017

Denní stacionář navštěvují děti z Hlučína, Bobrovníků, Kozmic, Markvartovic, Darkovic, Ludgeřovic a Haťi. Služba se rozšířila i do části uvolněných prostor II. patra. Navýšila se kapacita stacionáře o 5 dětí. Prodloužila se provozní doba. Péče se rozšířila o sluchovou stimulaci Benaudira a program se obohatil o canisterapii. V budově poskytuje sociálně aktivizační služby Centrum sociálních služeb Ostrava.

2018

V letošním roce byla úspěšná žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu "MAS Hlučínsko z.s. - IROP - Sociální služby" na nákup vybavení do místnosti určené pro Snoezelen terapii. Místnost nám byla ke konci roku předaná k užívání. V souvislosti se záměrem rozšířit sociálně zdravotní péči pro děti s postižením starší 7 let byla podána žádost o poskytnutí dotace z výzvy IROP č. 81 - "Rozvoj sociálních služeb II", a to na stavební úpravy a vybavení prostor II.NP s obslužností výtahem. Za přispění nadačních fondů byla vybavena rehabilitační tělocvična pomůckami pro neurorehabilitační metodu TheraSuit.

2019

Začátkem roku byl rozšířen pracovní tým o jednu fyzioterapeutku za účelem cílenější práce s dětmi. Nově poskytujeme intenzivní neurorehabilitace metodou TheraSuit. Děti denního stacionáře mají možnost využívat terapie ve Snoezelen prostředí. Zvyšuje se počet dětí dojíždějících ze vzdálenějších míst.

2020

Provoz do značné míry ovlivnila pandemie Covid-19. Kapacita stacionáře je 20 osob. Zvyšuje se počet dětí vyžadujících větší dopomoc a podporu. Dětská rehabilitace získala Cenu hejtmana Moravskoslezského kraje, a to 3. místo v kategorii Organizace veřejného sektrou. Obdrželi jsme 3-stupňový Cerfikát - Snoezelen.

Copyright © 2023 Dětská rehabilitace Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WEBAP | Webové a grafické studio