Cíle a poslání

FB IMAGE

Rehabilitační ambulance

Poskytuje dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) ve znění pozdějších předpisů, rehabilitační péči v Dětské rehabilitaci, provozované v budově č.p.1117, č.o. 23, na ulici Hluboká, v Hlučíně a na detašovaném pracovišti v budově č.637/2, na ulici Školní.

Služba je poskytována ambulantně dětem ve věku od narození do19 let s trvalým pobytem na území České republiky nebo států Evropské unie na doporučení odborného lékaře.

Denní stacionář

Denní stacionář Dětské rehabilitace (dále již jen "poskytovatel") poskytuje sociální službu v zařízení sociálních služeb dle § 46 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel poskytuje sociální službu v denním stacionáři Dětské rehabilitace, provozované poskytovatelem v budově č.p. 1117, č.o. 23, na ulici Hluboká v Hlučíně. Poskytovatel službu poskytuje občanům uvedeným v § 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Služba je poskytovaná ambulantní formou.

Cílová skupina uživatelů

Děti ve věku 1 - 15 let s různým spektrem postižení (děti se zdravotním, tělesným, mentálním, smyslovým nebo kombinovaným postižením) se sníženou soběstačností, vyžadující individuálně přizpůsobenou pravidelnou pomoc a podporu.

Důvody pro neposkytnutí služby

 • zájemce nespadá do cílové skupiny uživatelů
 • neposkytujeme soc. službu, o kterou osoba žádá
 • naplněnost kapacity
 • poskytovatel vypověděl zájemci v době kratší než 6 měsíců před aktuální žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

Pozn.: Při naplněné kapacitě má žadatel možnost být zařazen do Evidence žadatelů. Odmítnutému zájemci o službu je poskytnuto základní poradenství o možnosti řešení své situace.

Veřejný závazek

Veřejný závazek vychází ze zřizovací listiny Dětské rehabilitace od 1.1.1994.

Poslání organizace

 • nabídnout dětem se specifickými potřebami aktivně se rozvíjet prostřednictvím plnění individuálně sestaveného plánu péče a podpory
 • pravidelnou intenzivní odbornou péčí zlepšovat stav dětí za účelem snižování závislosti na pečujících osobách a zvyšování šance na  začlenění do běžného způsobu života vrstevníků
 • umožnit dítěti s postižením plnohodnotně trávit část dne v kolektivu dětí a zůstat při tom v přirozeném rodinném prostředí
 • ulehčit rodině v náročné péči o dítě s postižením a dát prostor pro její zdravý chod

Cíle:

 • primární: Dosažení maximální možné míry rozvoje.
 • sekundární: Zkvalitnit život rodin dětí s postižením.

Principy a zásady

 • profesionalita poskytovaných služeb
 • individuální přístup
 • respektování rovnosti, volby a potřeby
 • podpora rozvoje soběstačnosti
 • týmová práce

Dle § 46 zákona č. 108/2006 Sb., o soc. službách poskytujeme tyto činnosti:

 1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
 • pomoc a podpora při oblékání, svlékání, obouvání včetně spec. pomůcek
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 • pomoc a podpora při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i venkovním prostoru
 • pomoc a podpora při podávání jíla a pití
 1. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při použití WC
 • přebalování
 1. poskytnutí stravy
 • zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
 • individuální přizpůsobení potřebám klienta (např. mix, drcení, krájení, obsluha sondy)
 • celodenní pitný režim
 1. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • pomoc a podpora při pracovně výchovných činnostech (výtvarné a pracovní techniky, práce s různými materiály)
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností (pohybová výchova, nácvik jemné motoriky, hudebně dramatická pásma, rozvoj zručnosti, představivosti, estetického cítění, stimulace smyslů, hry, vycházky)
 • vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání (udržování a rozvoj vědomostí a dovedností v kognitivní=poznávací oblasti) nebo pracovního uplatnění
 • logopedická péče, alternativní formy komunikace, grafomotorika
 • práce s výpočetní technikou , se spec. didaktickými pomůckami a materiály
 • bazální a orofaciální stimulace, práce ve Snoezelen prostředí, relaxační techniky
 1. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • pomoc při obnovení nebo upevňování kontaktu s rodinou (možnost náhledu rodičů na aktivity dětí, společné akce a schůzky, individuální rozhovory a konzultace)
 • pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob: účast na kulturních akcích  (divadlo, koncert,...), akcích MěÚ (Den soc. služeb, Den Země,...), akcích ve stacionáři a jiných organizacích, návštěvy ZOO, Dětského ranče, dětského hřiště, výlety, vycházky apod.

 1. sociálně terapeutické činnosti
 • činnosti, které vedou k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování (činnosti zaměřené na posílení samostatnosti v sebeobslužných úkonech, nácvik chování v různých sociálních situacích)
 1. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • podpora a pomoc při vyhledávání odborné pomoci (např. odborný lékař, specializovaný subjekt, pomůcky, návazné služby - MŠ, ZŠ či jiné)
 • poskytování základního sociálního poradenství
 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

Prostředky dosahování vytýčeného cíle:

 • na základě specifických potřeb uživatelů službu trvale rozvíjet a zkvalitňovat
 • respektovat potřeby dětí 
 • poskytovat individuální péči založenou na funkčních a efektivních metodách
 • poskytovat rehabilitační péči a další efektivní podpůrné metody
 • zvyšovat samostatnost, soběstačnost a zdravé sebevědomí dětí
 • rozvíjet osobnost, schopnosti a dovednosti dětí
 • přiměřeně rozšiřovat znalosti dětí
 • zlepšovat prvky komunikace
 • rozvíjet sebeobslužnost dětí a upevňovat jejich hygienické návyky
 • zvyšovat sociální adaptabilitu dětí
 • k dětem přistupovat citlivým a rovným přístupem
 • spolupracovat s rehabilitační ambulancí, rodinou, odborníky, specialisty, dobrovolníky, stážisty
 • poskytovat rodičům podporu a poradenství
 • vytvářet zdravé pracovní prostředí
 • podporovat, vzdělávat a motivovat zaměstnance
 • rozvíjet systém týmové spolupráce
 • vytvářet kvalitní podnětné prostředí, požívat vhodné pomůcky a zařízení
 • poskytovat vyváženou stravu připravovanou ve vlastní vývařovně
 • trvale propagovat poskytovanou službu

Copyright © 2023 Dětská rehabilitace Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WEBAP | Webové a grafické studio