Augmentativní a alternativní komunikace

FB IMAGE

Augmentativní a alternativní komunikace (AAK) jsou systémy komunikace, které mají podporovat již existující, ale pro běžné dorozumívání nedostatečné komunikační schopnosti nebo se používají jako náhrada mluvené řeči. Tyto formy komunikace u nás využíváme u dětí s DMO, sluchovým postižením, těžkými vývojovými vadami řeči, autismem, mentálním postižením a kombinovanými vadami.

V rámci AAK využíváme systémy s pomůckami i bez. Podle potřeb dítěte začínáme se zástupnými předměty a postupně přecházíme na další formy.

Zástupné předměty - trojrozměrné symboly, se kterými je možno manipulovat, mají hmatovou strukturu a jsou snadno rozpoznatelné. Jsou vhodné u velmi malých dětí, pro osoby se zrakovým postižením, s kombinací smyslového postižení či u osob s těžkým kognitivním postižením.

Fotografie - mohou znázornit předměty, činnosti, osoby, místa. Fotografie je tedy nejrealističtější dvojrozměrné znázornění, je srozumitelnější a ”čitelnější” než obrázek či grafický symbol. Fotografie jsou často předstupněm pro abstraktnější symbolické systémy. Fotografie je také velmi motivující – dítě vidí konkrétní, ”své” osoby, jsou zobrazeny jeho vlastní zážitky.

Piktogramy - grafické symboly, které pomáhají dětem pochopit strukturu prostředí, sled činností v čase, stavbu věty. Jsou vhodné i pro možnost vyjádření abstraktních jazykových pojmů.

Komunikační knihy - vychází z potřeb uživatele, ve smyslu organizace symbolů na ploše, v prostoru. Jsou založeny na pohybových a zrakových možnostech uživatele. Vybraný symbol pak nemluvící osoba indikuje ukázáním prstem, pěstí, pohledem, podle svých motorických možností. Slouží k uložení a uspořádání piktogramů, symbolů nebo fotografií.

Komunikátory - jsou pomůcky s hlasovým výstupem. Např. Go Talk je tvořen dotykovou tabulkou, která je rozdělena na určitý počet čtvercových polí. Do těchto polí se dají vložit libovolné obrázky zastupující určité fráze. Pro každé pole je možné zaznamenat jakýkoliv zvukový záznam a po stisknutí pole zpětně přehrát.

Zážitkový deník - je forma sdílení zážitků a prožitků dítěte.

DaR -  Jde o stimulační jazykový program pro slyšící osoby, který využívá manuální znaky spolu s mluvenou řečí, nevyžaduje pomůcky a je ihned kdykoliv k použití. Tento program vznikl z potřeby umožnit co nejširšímu okruhu lidí využívat znaky v komunikaci s těmi, kteří sice slyší, ale většinou nejsou schopni porozumět obsahu sdělení. Program je určen téměř všem, a to bez omezení věku. K jeho aktivnímu užívání je třeba některých základních kompetencí, obecně je však metoda přístupná také lidem s mentálním postižením nebo pohybovými obtížemi.  Dále ji doporučujeme jako vhodnou formu AAK u lidí s Downovým syndromem,PAS, s vývojovými poruchami řeči. Může sloužit i jako přechodná podpora  komunikace dítěte v období, kdy řeč není dostatečně rozvinuta a nedostačuje k dorozumívání.

Mezi další systémy bez pomůcek patří gesta, mimika, pohledy očí, atd.

 

 

 

Copyright © 2024 Dětská rehabilitace Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WEBAP | Webové a grafické studio