Logopedická péče

FB IMAGE

Logopedie se skládá z řeckého slova logos = slovo, řeč a paideia = výchova řeči.

Je to pedagogická vědní disciplína, která se zabývá poruchami řečí u dětí i dospělých, tedy rozvojem, vzděláváním a výchovou jedinců s řečovými nedostatky či nefunkčnostmi a taktéž prevencí řečových poruch. Cílem logopedické péče je odstranit, překonat nebo alespoň v maximální možné míře zredukovat narušenou komunikační schopnost a komunikační schopnosti rozvíjet.

Logopéče je u nás poskytována jen dětem denního stacionáře cca od 3 let věku, a to formou individuální i skupinovou. Tuto speciálně-pedagogickou a logopedickou činnost vede speciální pedagožka, která spolupracuje s klinickými logopedy našich uživatelů. Úzká spolupráce je nastavena s klinickou logopedkou Mgr. Lucií Maršálkovou. Veškerá cvičení jsou prováděna formou hry. Logopedka vede každému uživateli osobní dokumentaci-individuální plán komunikačního rozvoje, který se stanovuje a průběžně hodnotí spolu s rodiči dětí. V případě nevokalizujícího klienta je zaváděn náhradní komunikační systém.

Péče je zaměřena na:

  • rozvíjení artikulační obratnosti: cvičení na polohování a pohyblivosti jazyka, rtů, tváří, čelisti, měkkého patra a cvičení mimického svalstva
  • dechová a fonační cvičení: cvičení nádechu a výdechu, usměrňování výdechového proudu, cvičení dechové výdrže a cvičení hospodaření s dechem
  • rozvoj slovní zásoby: pojmenování předmětů, obrázků, činností, vyprávění zážitků, vytváření a užívání antonym, synonym, homonym, zobecňování pojmů apod.
  • rozvoj smyslového vnímání (sluchového a zrakového): identifikace různých zvuků (hlasy zvířat, hudební nástroje apod.), opakování slov, přesné zopakování jednoduché věty, kterou postupně rozvíjíme, hra se bzučákem, obtahování podle vzoru – jednoduché tvary
  • rozvoj rozumových schopností: poznávání a rozlišování základních a odvozených barev, geometrických tvarů, vyhledávání nesmyslných obrázků, pozadí a figura, hledání rozdílů, vytváření číselné řady, porovnání počtu – méně – více – stejně
  • kresbu a grafomotoriku: uvolňovací cviky paže, lokte a zápěstí
  • rozvoj náhradní komunikace: u dětí, u nichž se mluvená řeč přes veškerou péči dostatečně nerozvíjí používáme jako komunikační prostředek fotografie, piktogramy nebo jiné specifické symboly, vyhovující konkrétnímu dítěti
  • orofaciální stimulaci, využívání logopedických vibrátorů, kousáků

Fotogalerie

Copyright © 2024 Dětská rehabilitace Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WEBAP | Webové a grafické studio