Techniky Handle, ABA, INPP, O.T.A.

FB IMAGE

HANDLE neboli holistitický přístup k neurovývoji a efektivitě učení je souborem principů zohledňující všechny askpekty, které mohou formovat a ovlivňovat naše chování. Je přínostný při diagnostice a terapii neurovývojových odlišností, zahranující diagnózy typu poruch autistického spektra, poruch učení, poruch pozornosti, ADHD, poruch vývoje řeči, poruch paměti, poruch chování, DMO, stavů po úrazech mozku a dalších stavů. Zakladadatelka HANDLE přístupu Judith Bluestone byla mezinárodně uznávanou autorkou a lektorkou.

HANDLE vidí chování, projevy člověka s postižením jako způsob komunikace a náš úkol není toto chování dostat pod kontrolu, ale pochopit a najít jeho příčinu. Staví na vědecky prokázaných faktech z řady disciplín (rehabilitace, psychologie, neurovědy, lékařství, speciální pedagogiky, výživy apod.). Vychází mimo jiné z poznatků, že nervový systém je schopný se neustále adaptovat, že struktura mozku je tvarována vlivem stimulace, kterou mozek dostává - mozek je tedy schopen se zotavit z chorob a úrazů. HANDLE je metoda neinvazivní, nepoužívá léky ani složité pomůcky. Nabízí individualizovaný program jednoduchých pohybových aktivit, jež vyžadují pouze několik jednoduchých pomůcek.

V našem zařízení pracujeme HANDLE přístupem se všemi dětmi, kterým může pomoci vývojově se posunout .

 

ABA neboli Aplikovaná behaviorální analýza vychází z principů Behaviorismu. Jde o vědu, ve které jsou techniky odvozené od principů chování systematicky aplikované s cílem zlepšit sociálně významné chování člověka. Zabývá se funkčním vztahem mezi prostředím a lidským chováním. Jde o individuálně sestavenou terapii, která využívá efektivní strategie na posílení a udržení vhodných dovedostí a chování a zároveň uplatňuje strategie na eliminaci nebo transformaci nežádoucích projevů a chování.

ABA je aplikovatelná bez věkového omezení, touto metodou lze pracovat od nejútlejšího věku u osob s různými neurovývojovými poruchami, poruchami autistického spektra, ADHD, poruchami chování, ale také u osob trpících demencí. Jde o individuálně sestavenou terapii, která je systematická a intenzivní, učí dítě modifikovaným vzorcům chování, novým dovednostem způsobem, který je pro ně přijatelný a uchopitelný.  Tato terapie je založena na úzké spolupráci odborníka s rodinou, která po zaučení pracuje s dítětem sama.

V našem zařízení jsme seznámeni se základy Aplikované behaviorální analýzy a u dětí, jejichž stav to vyžaduje pracujeme dle jejích zásad.

 

INPP metoda se zaměřuje na odstranění, respektive zmírnění příčin neuromotorické nezralosti. Neuromotorická nezralost je často diagnostikovaná u dětí s poruchami chování, učení, pozornosti, ADHD, je spojena s příznaky pervazivních vývojových poruch autistického spektra. Také ji nacházíme u dětí ze sociálně znevýhodněného a málo podnětného prostředí. Neuromotorická nezralost je důsledkem abnormálního rozvoje reflexů. Při normálním vývoji jsou primitivní novorozenecké reflexy nahrazené posturálními v prvních letech života dítěte, přičemž klíčový je první rok. Přetrvávající primitivní a nerozvinuté posturální reflexy negativně ovlivňují činnost centrální nervovové soustavy. Metoda INPP je zacílená na odstranění primitivních a podporu rozvoje posturálních reflexů. Technika je neinvazivní a nefarmakologická. Spočívá v jednoduchém, několikaminutovém denním cvičení. Je časově, fyzicky, prostorově nenáročná. Cvičební program kopíruje přirozený vývoj a mozek tak dostává druhou šanci. Cvičení stimulují dozrávání nervového systému, což zprostředkovaně zmírňuje nebo odstraňuje projevy výše uvedených poruch.

K dispozici jsou dva druhy intervence:

INPP terapie neuromotorické neralosti: jde o individualizovaný terapeutický program pro děti starší 5-ti let jen pod vedením INPP certifikovaného odborníka. Cvičení probíhá v domácím prostředí s pravidelnými konzultacemi u INPP terapeuta.

INPP školní intervenční program: je upravený pro podmínky školy, apod. Děti, kterým je určený, cvičí pravidelně pod vedením zaškoleného pracovníka.

S dětmi stacionáře lze praktikovat, je nutná zodpovědná zainteresovanost rodiny.

 

O.T.A (Open Therapy of Autism) je komplexní terapeutický přístup zaměřený na „otevírání se“ dítěte v prostředí rodinného systému, kdy terapie je jen prostředek k tomuto cíli. Je určena především pro děti s pervazivní vývojovou poruchou (autismem), poruchami chování a neurovývojovými poruchami. Základem je vývojové hledisko v závislosti na analýze úrovně dítěte. Využívají se behaviorální přístupy, videotrénink, znalosti ze speciální pedagogiky, psychologie, psychoterapie a neurovědy. Metoda je zaměřena na chování dítěte. Základ je v podpoře vztahového chování, probouzení vnitřní motivace, rozvoj sociálních a komunikačních schopností dítěte a zvládnutní problémového chování.

Zaměstnanci přímé péče byli v přístupu O.T.A. proškoleni. Prvky O.T.A využíváme během práce s dětmi, jejichž stav to vyžaduje. Po domluvě můžeme předat kontakty na O.T.A. terapeuty.

Copyright © 2023 Dětská rehabilitace Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WEBAP | Webové a grafické studio