Pro zájemce o dobrovolnictví

FB IMAGE

Informace pro zájemce o dobrovolnictví

 • dobrovolník je člověk, který bez nároku na finanční odměnu poskytuje svůj čas, energii, vědomosti a dovednosti ve prospěch ostatních
 • činnost dobrovolníka navazuje na aktivity DR a probíhá tak, aby nenarušovala program poskytované péče, vychází z představ dobrovolníka a potřeb organizace
 • předpokladem pro činnost dobrovolníka je dospělý věk, bezúhonnost, kladný vztah k dětem, klidný a trpělivý přístup, zodpovědnost, komunikativnost, uspokojivý zdravotní stav
 • dobrovolník může být přijímán za účelem:
  • doprovodu při přesunech ve vnitřním či venkovním prostředí,
  • společnost při odpočinku, relaxaci, pobytu na zahradě,
  • zapojení při jednorázových akcích (programy s rodiči, výlety, kulturní akce, …),
  • pomoc při prezentacích zařízení (Den soc. služeb, příprava prezentačních článků,…),
  • pomoc s účastí v dotačních výzvách,
  • pokud se vyskytne potřeba lze stanovené aktivity doplnit o nové
 • časové vymezení a rozsah dobrovolnické činnosti se určuje v každé smlouvě individuálně, působení může být pravidelné nebo nárazové
 • s uchazečem o dobrovolnictví je provedena prohlídka zařízení, uchazeč je seznámen s posláním organizace, s etickými zásadami, s organizační strukturou, s běžným provozem, pokud je to nutné tak i se zaměstnanci a uživateli
 • dobrovolník je přijímán na základě osobního pohovoru
 • dobrovolník nás může kontaktovat i přes dobrovolnické centrum
 • profil uchazeče o dobrovolnictví, jeho motivace a jeho potenciální působení v organizaci je prodiskutován v týmu pracovníků přímé péče na poradě
 • dobrovolník musí před přijetím předložit doklady k ověření totožnosti, aktuální výpis z rejstříku trestů
 • dobrovolník je prokazatelně seznámen se základy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a se základy požární ochrany
 • s dobrovolníkem je uzavřena Smlouva o výkonu dobrovolnické činnosti, ve které jsou stanovena práva a povinnosti, které z dobrovolné pomoci vyplývají; vzor Smlouvy je uložen u ředitelky, každá smlouva je po dohodě individuálně přizpůsobována
 • dobrovolníkovi jsou zajištěny optimální podmínky pro jeho činnost, je mu určen a představen kontaktní zaměstnanec, který ho uvede do jeho činností, seznámí ho s pracovištěm, je mu v jeho působení nápomocen, upozorní ho na případná rizika, poučí ho, jak se v rizikové situaci zachovat
 • činnost dobrovolníka je min. 1x ročně hodnocena, a to kontaktním zaměstnancem za účasti ředitelky nebo jejího zástupu
 • 1x ročně je od dobrovolníka vyžádána písemná zpětná vazba, která je využívána ke zvyšování kvality služby
 • dobrovolník má možnost účastnit se odborné supervize

V případě zájmu kontaktujte Dětskou rehabilitaci na tel. čísle 595 041 458 nebo e-mailové adrese drh@drh.cz

Copyright © 2023 Dětská rehabilitace Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WEBAP | Webové a grafické studio