Pro zájemce o výkon praxe

FB IMAGE

Informace pro zájemce o výkon praxe

 • praktikant je student, který v rámci svého studia má povinnost vykonat odbornou praxi ve stanoveném rozsahu
 • zaměření studia zájemce o praxi musí být podobného charakteru jako druh služeb poskytovaných Dětskou rehabilitací
 • k praxi je obvykle přijímán jeden student v letním a jeden v zimním semestru, pokud není určeno jinak
 • žádosti mají zájemci možnost podat v těchto termínech:
  • zájemci o vykonání praxe v letním semestru do 31.11. předcházejícího roku
  • zájemci o vykonání praxe v zimním semestru do 31.5. daného roku,
 • a to písemnou formou, která obsahuje:
  • identifikaci žadatele, druh studia
  • stručně vydefinované podmínky praxe
 • po stanoveném termínu budou žádosti vyhodnoceny a vhodní kandidáti pozváni k osobnímu pohovoru, po ukončení výběru budou všichni zájemci seznámeni s výsledky
 • žádosti přijaté po stanoveném termínu bude vyhověno v případě, že žádné jiné žádosti v řádném termínu přijaty nebyly a kandidát uspěje v osobním pohovoru
 • přijetí praktikanta je stvrzeno sepsáním Smlouvy o praxi
 • praktikant prokáže svou totožnost, je seznámen s podmínkami praxe, s běžným provozem, s organizační strukturou, je proškolen v BOZP a PO, je poučen o mlčenlivosti a odpovědnosti, jsou mu stanoveny povinnosti
 • o příchodu praktikanta na pracoviště (termín, rozmezí praxe apod.) jsou ostatní zaměstnanci přímé péče informováni
 • praktikantovi je určen a představen kontaktní zaměstnanec pověřen k vedení jeho odborné praxe
 • vedoucí praktikanta uvede praktikanta do příslušné pracovní oblasti, seznámí praktikanta s pracovištěm, s pracovní činností, konzultuje s ním jeho potřeby k výuce a požadavky školy – popřípadě společně sestaví harmonogram pracovní činnosti, upozorní na případná rizika a jak se zachovat v rizikové situaci, odpovídá na jeho dotazy, podporuje ho v soběstačnosti a profesionálním jednání, na závěr praxe potvrdí písemné vyjádření (nebo formulář) pověřeného pracovníka o proběhlé praxi
 • v závěru praxe je od praktikanta vyžádána písemná zpětná vazba, která je využívána ke zvyšování kvality služby

V případě zájmu kontaktujte Dětskou rehabilitaci na tel. čísle 595 041 458 nebo e-mailové adrese drh@drh.cz

Copyright © 2023 Dětská rehabilitace Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WEBAP | Webové a grafické studio