Pro zájemce o výkon praxe

FB IMAGE

Informace pro zájemce o výkon praxe

 • praktikant je student, který v rámci svého studia má povinnost vykonat odbornou praxi ve stanoveném rozsahu
 • zaměření studia zájemce o praxi musí být podobného charakteru jako druh péče poskytované Dětskou rehabilitací
 • k praxi je přijímán jeden student v letním a jeden v zimním semestru pokud není určeno jinak
 • žádosti mají zájemci možnost podat v těchto termínech:
  • zájemci o vykonání praxe v letním semestru do 31.11. předcházejícího roku
  • zájemci o vykonání praxe v zimním semestru do 31.5. daného roku, a to písemnou formou, která obsahuje:
   • identifikaci žadatele, druh studia
   • stručně vydefinované podmínky praxe
   • životopis žadatele
 • po stanoveném termínu budou žádosti ředitelkou vyhodnoceny a vhodní kandidáti pozváni k osobnímu pohovoru, po ukončení výběru budou všichni zájemci seznámeni s výsledky
 • žádosti přijaté po stanoveném termínu bude vyhověno v případě, že žádné jiné žádosti v řádném termínu přijaty nebyly a kandidát uspěje v osobním pohovoru
 • o přijetí praktikanta rozhoduje ředitelka na základě pohovoru a sepsané Smlouvy o praxi
 • praktikant prokáže svou totožnost, je seznámen s podmínkami praxe, s běžným provozem, s organizační strukturou, je proškolen v BOZP a PO, je poučen o mlčenlivosti a odpovědnosti, jsou mu stanoveny povinnosti
 • ředitelka předem informuje ostatní zaměstnance o příchodu praktikanta na pracoviště (termín, rozmezí praxe, apod.)
 • praktikant je seznámen se zaměstnancem, pověřeným ředitelkou k vedení jeho odborné praxe
 • vedoucí praktikanta uvede praktikanta do příslušné pracovní oblasti, seznámí praktikanta s pracovištěm, s pracovní činností, konzultuje s ním jeho potřeby k výuce a požadavky školy – popřípadě společně sestaví harmonogram pracovní činnosti, upozorní na případná rizika a jak se zachovat v rizikové situaci, odpovídá na jeho dotazy, podporuje ho v soběstačnosti a profesionálním jednání, na závěr praxe potvrdí písemné vyjádření (nebo formulář) pověřeného pracovníka o proběhnuvší praxi a předá je ředitelce
 • v závěru praxe je od praktikanta vyžádána písemná zpětná vazba, která je využívána ke zvyšování kvality služby

V případě zájmu kontaktujte ředitelku Dětské rehabilitace na tel. čísle +420 595 041 458 nebo e-mailové adrese reditelka@drh.cz.

Copyright © 2022 Dětská rehabilitace Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WEBAP | Webové a grafické studio